Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry -
pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

Z ulity na svetlo

Andrea Trusková: Z ulity
Trenčín, Edícia Omega, 2016

Útla zbierka básní Andrey Truskovej obsahuje krehkú, komorne ladenú poéziu. Krátke básne a ešte kratšie verše so sporadickým rýmom sú „predĺžené“ vnímavosťou autorky a hĺbkou ponoru do vnútra ľudskej duše.

Jana Poláková v doslove, ktorý zbierku dopĺňa, napísala: „Andrea Trusková s citom, pokorne, s vierou, trochu tajomne necháva nazrieť do intimity svojho života... Jemná ženská duša, jej dar vidieť život ako tvorbu, nevzdychať a nesťažovať sa. To cítim z jej poézie.“

V poézii nejde o kvantitu, jej veľkosť sa nemeria počtom slov. Poézii stačí málo, o to viac môže dať – táto knižočka to potvrdzuje.

Septembrové stretnutie (2016)

Prvé stretnutie v klube Omega po tohtoročnej letnej prestávke sa konalo vo štvrtok 8. septembra. Stretlo sa nás pätnásť. Janka Poláková hovorila o nových knižkách trenčianskych autorov (Oľga Krajmerová, Štefan Kuzma, Tomáš Turner, Andrea Trusková). Hovorili sme aj o novom zborníku, ktorý pripravujeme k 20. výročiu založenia nášho literárneho klubu (už je v tlačiarni, jeho prezentácia by sa mala konať v októbri). Nasledovala diskusia o literatúre a našich (nielen) dovolenkových zážitkoch. 

Ďalšie stretnutie plánujeme na štvrtok 6. októbra.

Miniatúry Tomáša Turnera

Tomáš Turner: Aj ryba lieta
Trenčín, Edícia Omega, 2016

Pod názvom Aj ryba lieta práve vychádza útla zbierka aforizmov a epigramov Tomáša Turnera, obohatená trefnými ilustráciami Ľubora Benkoviča (obaja sú členmi nášho literárneho klubu). Knižka prináša osviežujúci a zároveň kritický pohľad na svet. Je potvrdením starej pravdy, že nie vždy treba veľa slov na vyjadrenie plnej myšlienky. Prítomné textové útvary sa vyznačujú stručnosťou a hutnosťou, autor v nich preukazuje schopnosť vyjadriť sa esteticky účinne.

Júnové stretnutie (2016)

Stretnutie viedla Janka Poláková. Prítomných bolo pätnásť členov klubu. Hovorilo sa o Literárnom soirée v Lúči, ktoré moderovala Zuzana Laurinčíková; študenti AMU z Banskej Bystrice tam recitovali rôznu tvorbu, prevažne našich členov (Žůrková, Hrabalová, Hoštáková, Žember, Maretta, Turner, Lančarič a iní). Hudbu zabezpečila skupina 3D band. Podujatia sa zúčastnili aj členovia LK Omega. Ďalšie Literárne soirée sa pripravuje na október.